-50% NA WSZYSTKIE SZKOLENIA     |    DO KOŃCA
0 d 00 h 00 m 00 s
Pomoc i kontakt
Koszyk
Twój koszyk jest pusty. Wypełnij go wiedzą i zdobądź nowe umiejętności!
Nie wiesz od czego zacząć?
Zobacz nowości
Zaloguj się

Regulamin Programu Partnerskiego

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy

1. Partnerem,

oraz

2. The Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą: ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

NIP PL8733255817, REGON: 362462183, KRS: 0000574088

reprezentowaną przez: Śleboda Łukasz - Prezes Zarządu

zwanym dalej The Hero Sp. z o.o. sp. k.

Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z The Hero Sp. z o.o. sp. k.

zgodnie z Regulaminem.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Programu Partnerskiego prowadzonego w domenie strefakursow.pl jest The Hero Sp.z o.o. sp. k.

2. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskanie nowych klientów dla serwisu strefakursow.pl poprzez promowanie marki, produktów i usług oferowanych w ramach serwisu strefakursow.pl. The Hero sp. z o.o. sp. k. dąży do współpracy z serwisami dostarczającymi użytkownikom merytorycznych, unikalnych treści lub oferującymi usługi, lub produkty tematycznie powiązane z działalnością serwisu strefakursow.pl

3. Produkty dostępne w ramach oferty strefakursów.pl © Team są wyłączone z Programu Partnerskiego.

4. Egzaminy są wyłączone z Programu Partnerskiego.

5. Program Partnerski nie łączy się z Programem Poleceń.

6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. W każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa, przesyłając zgłoszenie na adres mailowy pp@strefakursow.pl. Usunięcie konta użytkownika z serwisu strefakursow.pl jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie Partnerskim.

§ 2 Definicje

1. strefakursów.pl oznacza serwis http://strefakursow.pl, którego właścicielem jest The Hero Sp. z o.o. sp. k.

2. Program Partnerski to forma współpracy pomiędzy The Hero Sp.z o.o. sp. k. a Partnerem polegająca na odpłatnym promowaniu marki, produktów i usług serwisu strefakursow.pl w celu pozyskania nowych klientów.

3. Partner oznacza:

 1. a) Osobę fizyczną prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą, mającą miejsce zamieszkania w Polsce, lub
 2. b) Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

4. Zaakceptowanie warunków Programu oznacza zawarcie umowy współpracy.

5. Link referencyjny oznacza link przekierowujący do stron serwisu strefakursow.pl zawierający indywidualny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

6. Użytkownik oznacza osobę, która jest zainteresowana produktami i usługami oferowanymi za pośrednictwem Partnera.

7. Konto Partnera oznacza indywidualne konto użytkownika serwisu strefakursow.pl z zakładką Program Partnerski, w której zapisywana jest wysokość prowizji oraz wszelkie działania Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

8. Prowizja oznacza wynagrodzenie należne Partnerowi, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w Par. 6.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest posiadanie konta użytkownika w serwisie strefakursow.pl oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce Program Partnerski.

2. Z chwilą aktywacji Programu Partnerskiego na koncie, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do panelu administracyjnego, w którym otrzyma dostęp do indywidualnego numeru referencyjnego Partnera oraz materiałów reklamowych.

§ 4 Prawa i obowiązki po stronie The Hero Sp.z o.o. sp. k.

1. The Hero Sp. z o.o. sp. k. umożliwia dostęp do panelu Programu Partnerskiego po zaakceptowaniu warunków współpracy.

2. The Hero Sp. z o.o. sp.k. udostępnia Partnerom materiały reklamowe w celu promowania marki i usług dostępnych w serwisie strefakursow.pl

3. The Hero Sp. z o.o. sp. k. nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe, które nie zostały udostępnione w panelu administracyjnym Programu Partnerskiego lub przekazane przez osobę upoważnioną.

4. The Hero Sp. z o.o. sp. k. przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych.

5. The Hero Sp. z o.o. sp. k. będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrować działania Partnera promujące serwis strefakursow.pl i wynikające z nich zdarzenia. Statystyki dotyczące tych działań zostaną udostępnione na koncie Partnera.

6. The Hero Sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Partnera w wyniku wykonywania postanowień Regulaminu oraz szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Partnera ze swoich zobowiązań.

7. The Hero Sp. z o.o. sp. k. uprawnione jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy The Hero Sp. z o.o. sp. k.

8. The Hero Sp. z o.o sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam bądź innych komunikatów Partnera wysyłanych do użytkowników w celu promowania marki i usług serwisu strefakursow.pl.

§ 5 Prawa i obowiązki Partnera

1. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.

2. Partner ma prawo umieszczać materiały reklamowe lub wysyłać je do użytkowników Internetu, jeżeli wyrazili oni na to zgodę.

3. Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, nieetycznych, a w szczególności do niezamieszczania materiałów reklamowych na stronach:

 1. a) niezgodnych z obowiązującym prawem autorskim oraz nakłaniających do jego łamania;
 2. b) służących do zniesławiania, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt;
 3. c) pornograficznych i erotycznych;
 4. d) nawołujących do szerzenia nienawiści i rasizmu;
 5. e) o charakterze naruszającym interesy The Hero Sp. z o.o. sp. k.

4. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z serwisu strefakursow.pl w sposób wykraczający poza postanowienia umowy, bez pisemnej zgody The Hero Sp. z o.o. sp. k. W szczególności zabronione jest:

 1. a) tworzenie stron internetowych będących obrazem serwisu strefakursow.pl i/lub wszystkich jego podstron lub łudząco do nich podobnych oraz ich pozycjonowanie;
 2. b) tworzenie stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, w porównywarkach cenowych lub innych serwisach agregujących informacje o produktach i usługach, które swoim wyglądem i/lub treścią mogłyby wprowadzać użytkownika w błąd co do właściciela i administratora serwisu lub podszywających się pod oficjalne strony i profile serwisu strefakursow.pl;
 3. c) kopiowanie opisów kursów oraz wszelkich treści ze stron i podstron serwisu strefakursow.pl i umieszczanie ich na swoich stronach;
 4. d) pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron internetowych, których adres URL zawiera link referencyjny i/lub stron, których otworzenie spowoduje bezpośrednie przekierowanie na stronę z adresem URL zawierającym link referencyjny
 5. e) wykorzystanie kampanii reklamowych w wyszukiwarkach z wykorzystaniem słów brandowych.

5.W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu § 5 konto może zostać zablokowane przez The Hero Sp. z o.o. sp. k. bez ostrzeżenia, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej współpracy.

6. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu umowy usunąć ze strony internetowej Partnera materiały reklamowe.

§ 6 Zasady wypłaty wynagrodzenia

1. Partner otrzymuje prowizję w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości netto zrealizowanego i opłaconego zamówienia, będącego pierwszym zamówieniem użytkownika w serwisie strefakursow.pl, zrealizowanym w ciągu 30 dni od kliknięcia w link referencyjny Partnera pod warunkiem, że użytkownik ten nie odwiedził serwisu strefakursów.pl w ciągu 30 dni wstecz od daty przejścia do serwisu z linku Partnera.

2. Partner nie nabywa prawa do prowizji za zakup Produktów na własne konto. Za sprzedaż na własne konto uznaje się również zakup Produktów przez członków najbliższej rodziny Partnera. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby zamieszkujące pod tym samym adresem.

3. Kwota prowizji podana na koncie Partnera jest kwotą brutto i uwzględnia VAT 23%.

4. Stawki prowizyjne zostaną zaktualizowane na koncie Partnera po 14 dniach od poinformowania o zmianie stawek przez The Hero Sp. z o.o. sp. k. The Hero Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.

5. Partner, który jest jednocześnie autorem szkolenia dostępnego w aktualnej sprzedaży w serwisie strefakursow.pl, nabywa dodatkową prowizję, w wysokości 50% od wartości netto szkoleń autorstwa Partnera, zakupionych i opłaconych w ciągu 30 dni od momentu kliknięcia w link referencyjny, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze, czy kolejne zamówienie użytkownika w serwisie strefakursow.pl.

6. Wynagrodzenie Partnera obliczane jest narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania współpracy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń lub innych potrąceń.

7. Zgłoszenie wypłaty prowizji będzie możliwe po upływie 21 dni od momentu naliczenia prowizji w Programie Partnerskim.

8. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przekazaniu do The Hero Sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem Panelu Partnera faktury lub rachunku na dane:

The Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

NIP: 8733255817

o treści: "Współpraca w ramach Programu Partnerskiego strefakursow.pl"

9. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów - zarejestrowanych podatników VAT czynnych wypłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków.

10. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do The Hero Sp. z o.o. sp. k.

11. Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.

12. W przypadku stwierdzenia, że naliczanie Partnerowi wynagrodzenia zostało dokonane wskutek naruszenia niniejszego Regulaminu lub miało charakter wyłudzenia, wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone. Jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone wskutek naruszenia Umowy Współpracy lub działań mających charakter wyłudzenia The Hero Sp. z o.o. sp. k. podejmie działania prawne mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconej kwoty.

§ 7 Komunikacja

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację umowy.

2. Wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej i przesyłana e-mailem lub listem poleconym.

3. Sprawy bieżące niewprowadzające zmian we współpracy będą ustalane przez Strony za pomocą e-mail na dane podane podczas przystąpienia do współpracy. Do The Hero Sp. z o.o. sp. k. na adres pp@strefakursow.pl

§ 8 Poufność

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze, dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonaniem i zobowiązują się do nieujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 9 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

2. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

3. Żadna ze stron nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy bez zgody drugiej strony.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu Programu Partnerskiego The Hero Sp. z o.o. sp. k. ma prawo do rozwiązania współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego przez The Hero Sp. z o.o. sp. k., traci on zdobyte do tej chwili, niewypłacone środki finansowe.

6. Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie partnerskim strefakursow.pl, bez zgody The Hero Sp. z o.o. sp. k., jeśli uprzednio współpraca została rozwiązana przez The Hero Sp. z o.o. sp. k. z winy Partnera.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.

2. W przypadku sporów wynikających z niniejszego Regulaminu strony dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny.

3. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego.

4. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie pod wskazanym adresem

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2022 r.

6. Wejście w życie niniejszego Regulaminu nie wymaga potwierdzenia akceptacji jego postanowień przez dotychczasowych Partnerów i jest równoznaczne z aktualizacją dotychczas zawartych umów współpracy.

Załączniki:

1. Wzór rachunku - (.pdf)

Odbierz 20% rabatu na pierwsze zamówienie

newsletter signup image
Nasz newsletter obserwuje już 101361 osób!
Dlaczego warto?
Będziesz regularnie otrzymywał atrakcyjne rabaty
Nie przegapisz żadnej z naszych promocji
Będziesz informowany o aktualnych konkursach
Nie wysyłamy spamu
E-mail jest niepoprawny.
Nie chcę otrzymać zniżki.
shield-error

Ups! Coś poszło nie tak :(

Google Recaptcha uznał, że jesteś botem i zablokował Twoją ostatnią akcję. Spróbuj ponownie. W razie problemów skontaktuj się z nami.

ZAMKNIJ I SPRÓBUJ PONOWNIE