Kurs Programowanie VBA w Excelu dla zaawansowanych    |     Rabat -30 zł   |      Niższa cena jeszcze przez   
0 d 00 h 00 m 00 s
Kategorie

Regulamin Programu Partnerskiego

Dane korespondencyjne (na ten adres należy wysłać wszystkie dokumenty):

The Hero Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Przemysłowa 27

33-100 Tarnów

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy

1. Partnerem ,

oraz

2. The Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą: ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

NIP PL8733255817, REGON: 362462183, KRS: 0000574088

reprezentowaną przez: Śleboda Łukasz - Prezes Zarządu

zwanym dalej The Hero Sp. z o.o. sp. k.

Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z The Hero Sp. z o.o. sp. k.

zgodnie z Regulaminem.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Programu Partnerskiego prowadzonego w domenie strefakursow.pl jest The Hero Sp.z o.o. sp. k.

2. Celem Programu Partnerskiego jest reklamowanie marki, produktów i usług oferowanych w ramach serwisu strefakursow.pl. The Hero sp. z o.o. sp. k. dąży do współpracy z serwisami dostarczającymi użytkownikom merytorycznych, unikalnych treści lub oferującymi usługi lub produkty tematycznie powiązane z działalnością serwisu strefakursow.pl. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych w niniejszej umowie współpracy.

3. Uczestnictwo jest dobrowolne i polega na zawarciu z The Hero Sp.z o.o. sp. k. umowy polegającej na odpłatnym najmie powierzchni reklamowej na stronach internetowych Partnera.

4. Za wynajem powierzchni na stronach internetowych Partner otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie o współpracy.

§ 2 Definicje

1. strefakursów.pl oznacza serwis http://strefakursow.pl, którego właścicielem jest The Hero Sp. z o.o. sp. k.

2. Program Partnerski to forma współpracy pomiędzy The Hero Sp.z o.o. sp. k., a Partnerem polegająca na odpłatnym wynajmowaniu powierzchni na stronie internetowej Partnera w celu publikacji materiałów reklamowych.

3. Partner oznacza:

 1. a) Osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub
 2. b) Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

4. Rejestracja oznacza zawarcie umowy. Proces polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, złożeniu oświadczenia o akceptacji warunków niniejszej umowy o współpracy oraz aktywacji konta Partnera.

5. Strona internetowa oznacza stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez The Hero Sp.z o.o. sp. k. jako spełniającą wymogi uczestnictwa w Programie Partnerskim.

6. Materiały reklamowe są to materiały graficzne umieszczane na stronach internetowych Partnera, zawierające unikalny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

7. Link referencyjny oznacza link przekierowujący do stron serwisu strefakursow.pl zawierający indywidualny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

8. Użytkownik oznacza osobę, która jest zainteresowana produktami oferowanymi za pośrednictwem Partnera.

9. Konto oznacza indywidualne konto Partnera w Programie Partnerskim, na którym zapisywana jest wysokość wynagrodzenia oraz wszelkie działania Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

10. Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie należne Partnerowi z tytułu wynajmowania The Hero Sp.z o.o. sp. k. powierzchni reklamowej na stronie internetowej Partnera.

§ 3 Zawarcie umowy i zmiana danych

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://strefakursow.pl/partner_program/new_partner.html

2. Rejestrując się Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego oraz zgadza się na przetwarzanie przez The Hero Sp.z o.o. sp.k. danych osobowych przesłanych w formularzu rejestracyjnym.

3. Umowa zostaje zawarta każdorazowo w Tarnowie z chwilą dokonania Rejestracji konta Partnera.

4. Z chwilą aktywacji konta, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do panelu administracyjnego, w którym otrzyma dostęp do indywidualnego numeru referencyjnego Partnera oraz materiałów reklamowych.

5. Partner jest zobowiązany do informowania The Hero Sp.z o.o. sp. k. o każdorazowej zmianie danych wymaganych w formularzu. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzania w błąd lub powodować zmianę Partnera.

6. The Hero Sp.z o.o. sp. k. może zwrócić się do Partnera o udostępnienie dodatkowych danych lub dostarczenie określonych dokumentów w celu weryfikacji informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.

7. Negatywna weryfikacja lub brak zastosowania się przez Partnera do żądania dokumentów uprawnia The Hero Sp. z o.o. sp. k. do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4 Prawa i obowiązki po stronie The Hero Sp.z o.o. sp. k.

1. The Hero Sp.z o.o. sp. k. umożliwia dostęp do panelu Programu Partnerskiego po spełnieniu warunków określonych w niniejszą Umowa Współpracy.

2. The Hero Sp. z o.o. sp.k. dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco informować Partnera o zmianach w ofercie.

3. The Hero Sp.z o.o. sp.k. udostępnia Partnerom materiały reklamowe w celu publikacji na stronach internetowych Partnera zgodnie z niniejszą Umową Współpracy.

4. The Hero Sp. z o.o. sp. k. nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe, które nie zostały udostępnione w panelu administracyjnym Programu Partnerskiego lub przekazane przez osobę upoważnioną.

5. The Hero Sp. z o.o. Sp.k. uprawnione jest do kontroli i weryfikacji stron Partnera, w celu sprawdzenia jej zgodności z niniejszym regulaminem. Odmowa przekazania adresu strony internetowej przez Partnera lub brak jej akceptacji jest podstawą do zerwania umowy o współpracy przez The Hero Sp z o.o. sp.k. w trybie natychmiastowym bez prawa do wypłacenia wynagrodzenia.

6. The Hero Sp.z o.o. sp. k. przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych.

7. The Hero Sp.z o.o. sp. k. będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrować emisję reklamy i wynikające z niej zdarzenia.

8. The Hero Sp.z o.o. sp. k. udostępni Partnerowi określone w zasadach programu statystyki dotyczące emisji reklamy i wynikających z tego zdarzeń. Partner otrzyma do nich dostęp online za pośrednictwem konta Partnera.

9. The Hero Sp.z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Partnera w wyniku wykonywania postanowień Umowy Współpracy oraz szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Partnera ze swoich zobowiązań.

10. The Hero Sp.z o.o. sp. k. uprawnione jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy The Hero Sp.z o.o. sp. k..

§ 5 Prawa i obowiązki Partnera

1. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.

2. Partner ma prawo umieszczać materiały reklamowe lub wysyłać je do użytkowników Internetu, jeżeli wyrazili oni na to zgodę.

3. Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, nieetycznych, a w szczególności do nie zamieszczania materiałów reklamowych na stronach:

 1. a) niezgodnych z obowiązującym prawem autorskim oraz nakłaniających do jego łamania;
 2. b) służących do zniesławiania, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt;
 3. c) pornograficznych i erotycznych;
 4. d) nawołujących do szerzenia nienawiści i rasizmu;
 5. e) o charakterze naruszającym interesy The Hero Sp.z o.o. sp. k.

4. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z serwisu strefakursow.pl w sposób wykraczający poza postanowienia umowy, bez pisemnej zgody The Hero Sp.z o.o. sp. k. W szczególności zabronione jest:

 1. a) tworzenie stron interenetowych będących obrazem serwisu strefakursow.pl i/lub wszystkich jego podstron lub łudząco do nich podobnych oraz ich pozycjonowanie;
 2. b) tworzenie stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, w porównywarkach cenowych lub innych serwisach agregujących informacje o produktach i usługach, które swoim wyglądem i/lub treścią mogłyby wprowadzać użytkownika w błąd co do właściciela i administratora serwisu lub podszywających się pod oficjalne strony i profile serwisu strefakursow.pl;
 3. c) kopiowanie opisów kursów oraz wszelkich treści ze stron i podstron serwisu strefakursow.pl i umieszczanie ich na swoich stronach;
 4. d) pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron internetowych, których adres URL zawiera link referencyjny i/lub stron, których otworzenie spowoduje bezpośrednie przekierowanie na stronę z adresem URL zawierającym link referencyjny

5. Do promocji linków referencyjnych Partner nie może używać płatnej reklamy w wyszukiwarce za pomocą systemu Google AdWords z wykorzystaniem metody kierowania na słowa kluczowe jednoznacznie kojarzone i związane z marką Strefa Kursów i strefakursow.pl.

6. W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu § 5, konto może zostać zablokowane przez The Hero Sp. z o.o. Sp .k. bez ostrzeżenia, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

7. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu umowy usunąć ze strony internetowej Partnera materiały reklamowe.

§ 6 Zasady wypłaty wynagrodzenia

1. Z tytułu najmowania powierzchni reklamowej, Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości netto zrealizowanego i opłaconego zamówienia, będącego pierwszym zamówieniem klienta w serwisie strefakursow.pl, zrealizowanym w ciągu 30 dni od kliknięcia w link referencyjny Partnera. Wszystkie Produkty dostępne w ofercie na stronie strefakursow.pl objęte są Programem Partnerskim.

2. Partner nie nabywa prawa do prowizji za zakup Produktów na własne konto. Za sprzedaż na własne konto uznaje się również zakup Produktów przez członków najbliższej rodziny Partnera. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby zamieszkujące pod tym samy adresem.

3. The Hero Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.

4. Wynagrodzenie obliczane jest narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania Umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń.

5. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przesłaniu na adres The Hero Sp. z o.o. sp. k. faktury lub rachunku na dane:

The Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Przemysłowa 27

33-100 Tarnów

o treści: "Najem powierzchni reklamowej, zgodnie z umową z dnia..."

6. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów - zarejestrowanych podatników VAT czynnych wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków.

7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia faktury VAT lub rachunku do The Hero Sp. z o.o. sp. k.

8. Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.

9. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesłanego do The Hero Sp. z o. o. sp. k., Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

 1. a) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
 2. b) oświadczenie, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT).

10. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesłanego do The Hero Sp.z o.o. sp.k., Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

 1. a) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. b) oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

11. Dołączenie oświadczeń, o których mowa w pkt 9 i 10 jest warunkiem wypłaty Partnerowi wynagrodzenia.

12. Jeżeli wskazane przez Partnera w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe lub niepełne The Hero Sp.z o.o. sp. k. wezwie Partnera do wskazania poprawnych danych w terminie 7 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje odroczeniem wypłaty wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Partnera poprawnych danych. The Hero Sp.z o.o. sp. k. ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

13. W przypadku stwierdzenia, że naliczanie Partnerowi wynagrodzenia zostało dokonane w skutek naruszenia Umowy Współpracy lub miało charakter wyłudzenia, wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone. Jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone wskutek naruszenia Umowy Współpracy lub działań mających charakter wyłudzenia The Hero Sp. z o.o. sp. k. podejmie działania prawne mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconej kwoty.

§ 7 Komunikacja

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację umowy.

2. Wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej i przesyłana listem poleconym lub e-mailem.

3. Sprawy bieżące nie wprowadzające zmian we współpracy będą ustalane przez Strony za pomocą e-mail na dane podane podczas przystąpienia do współpracy. Do The Hero Sp. z o.o. sp. k. na adres pp@strefakursow.pl

§ 8 Poufność

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze, dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonaniem i zobowiązują się do nie ujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 9 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

2. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

3. Żadna ze stron nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy bez zgody drugiej strony.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera Umowy Współpracy The Hero Sp. z o.o. sp. k. ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego przez The Hero Sp. z o.o. sp. k., traci on zdobyte do tej chwili, niewypłacone środki finansowe.

6. Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie partnerskim strefakursow.pl, bez zgody The Hero Sp. z o.o. sp.k., jeśli uprzednio Umowa została rozwiązana przez The Hero Sp. z o.o. sp.k. z winy Partnera.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.

2. W przypadku sporów wynikających z Umowy Współpracy strony dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny.

3. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego.

4. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem www.strefakursow.pl

Załączniki:
1. Wzór rachunku - (.pdf)
2. Wzór umowy - (.docx)

Tylko teraz możesz odebrać rabat na pierwsze zamówienie
Dlaczego warto?
Będziesz regularnie otrzymywał atrakcyjne rabaty
Nie przegapisz żadnej z naszych promocji
Będziesz informowany o aktualnych konkursach
Nie wysyłamy spamu
Nie, dziękuję, kupię bez zniżki
strefakursów.pl korzysta z plików cookie, aby dostosować usługi do Twoich preferencji. Niektóre pliki cookie są zaś niezbędne do prawidłowego działania witryny. Dzięki nim możemy wyświetlać Ci spersonalizowane oferty i informacje o promocjach, zarówno w witrynach strefakursów.pl, jak i na innych stronach. Oczywiście to Ty decydujesz. Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
AKCEPTUJĘ PLIKI COOKIE