-40% NA PAKIETY KURSÓW     |    DO KOŃCA
0 d 00 h 00 m 00 s
Pomoc i kontakt
Koszyk
Twój koszyk jest pusty. Wypełnij go wiedzą i zdobądź nowe umiejętności!
Nie wiesz od czego zacząć?
Zobacz nowości
Zaloguj się

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu: "Polecaj szkolenia strefakursów.pl i wygraj konsolę PlayStation5"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. The Hero Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Przemysłowa 27, KRS 0000574088, NIP: 8733255817, zwany dalej "Organizatorem Konkursu" - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą "Polecaj szkolenia strefakursów.pl i wygraj konsolę PlayStation 5” zwany dalej "Konkursem."
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu oraz warunki przekazywania informacji przewidzianych Regulaminem drogą elektroniczną.
3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie strefakursow.pl
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest The Hero Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tarnowie, Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
6. Zgodnie z Ustawą Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez informowania o nich uczestników konkursu.

§ 2 Uczestnicy

1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki zawarte w § 3.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy The Hero Sp. z o. o. Sp. k., członkowie ich rodzin oraz partnerzy handlowi serwisu strefakursow.pl.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w § 2, zwane dalej "Uczestnikami Konkursu" muszą w terminie 10.10.2021r - 31.12.2021r. uzyskać najwyższą liczbę zamówień zrealizowanych w ramach Programu Poleceń organizowanego w serwisie strefakursow.pl przez Organizatora.
2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Warunki uczestnictwa w Programie Poleceń znajdują się na stronie: https://strefakursow.pl/recommend.html i są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę poleceń.
5. Zamówienia, które nie zostały opłacone bądź zostały anulowane, nie będą wliczane do wyniku Uczestnika.
6. Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu platformy strefakursow.pl oraz Regulaminu Programu Poleceń.
7. Regulamin Programu Poleceń dostępny jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art §3 pkt.1, wyłonionych zostanie 11 Laureatów Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: Wyniki konkursu dnia 31.01.2022
3. Laureatami zostanie 11 Uczestników, którzy w terminie 10.10.2021 - 31.12.2021 uzyskają największą liczbę zamówień zrealizowanych w ramach Programu Poleceń. Oznacza to, że pod uwagę będą brane zamówienia złożone bezpośrednio z linka polecającego, które zostały opłacone w trakcie trwania niniejszego konkursu i nie dokonano ich anulowania w ciągu 14 dni.
4. Jeśli więcej niż jeden Uczestnik uzyskał najwyższą, ale taką samą liczbę zrealizowanych poleceń, kryterium rozstrzygającym o wyborze Laureata będzie łączna wartość zamówień, które zostały zrealizowane w trakcie trwania niniejszego Konkursu w ramach Programu Poleceń.
5. Laureat, który uzyska najlepszy wynik, otrzyma Nagrodę Główną w postaci Konsoli PlayStation 5 o wartości 2500 zł brutto. Pozostali Laureaci otrzymają nagrodę pocieszenia w postaci opaski sportowej Xiaomi MiBand 5, o wartości 99,00 zł brutto.
6. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową na adres przypisany do konta, z którego realizowane były polecenia w ramach Programu Poleceń.
7. Nagrody przyznawane są w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
8. Nagrody zostaną wysłane drogą kurierską na adres wskazany przez Laureata Konkursu.
9. Nagroda może zostać wysłana tylko na adres na terenie Polski.
10. Nagroda Główna zostanie przekazana Laureatowi za opłatą 1,23 zł brutto.
11. Laureat winien jest uiścić opłatę na podstawie faktury VAT wystawionej i przekazanej przez Organizatora w terminie 7 dni.
12. Nagroda nieodebrana przez Laureata Konkursu przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu.
13. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do nagrody.
14. Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
15. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione przez Organizatora jako wymaganego do wzięcia udziału w Konkursie.
16. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@strefakursow.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 6 Przechowywanie dokumentacji

1. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureata Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.
Tarnów, dnia 07.10.2021 r.

Odbierz 20% rabatu na pierwsze zamówienie

newsletter signup image
Nasz newsletter obserwuje już 102133 osób!
Dlaczego warto?
Będziesz regularnie otrzymywał atrakcyjne rabaty
Nie przegapisz żadnej z naszych promocji
Będziesz informowany o aktualnych konkursach
Nie wysyłamy spamu
E-mail jest niepoprawny.
Nie chcę otrzymać zniżki.
shield-error

Ups! Coś poszło nie tak :(

Google Recaptcha uznał, że jesteś botem i zablokował Twoją ostatnią akcję. Spróbuj ponownie. W razie problemów skontaktuj się z nami.

ZAMKNIJ I SPRÓBUJ PONOWNIE