1 + 1 GRATIS = CO DRUGI KURS ZA DARMO!   |    DO KOŃCA
0 d 00 h 00 m 00 s
Pomoc i kontakt
Koszyk
Twój koszyk jest pusty. Wypełnij go wiedzą i zdobądź nowe umiejętności!
Nie wiesz od czego zacząć?
Zobacz nowości
Zaloguj się

Regulamin konkursu:

"Zrecenzuj kurs i wygraj 1 z 10 opasek Xiaomi Mi Band 3"

§ 1 Postanowienia ogólne

1.The Hero Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rozwojowa 28 lok. 2.41, KRS 0000574088, NIP: 8733255817, zwany dalej "Organizatorem Konkursu" - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą "Zrecenzuj kurs i wygraj 1 z 10 opasek Xiaomi Mi Band 3" zwany dalej "Konkursem".
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu oraz warunki przekazywania informacji przewidzianych Regulaminem drogą elektroniczną.
3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie strefakursow.pl
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest The Hero Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tarnowie, Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
6. Zgodnie z Ustawą Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez informowania o nich uczestników konkursu.

§ 2 Uczestnicy

1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki zawarte w § 3.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy The Hero Sp. z o. o. Sp. k., członkowie ich rodzin oraz partnerzy serwisu strefakursow.pl

§ 3 Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w § 2, zwane dalej "Uczestnikami Konkursu" muszą w terminie od dnia 15 października 2018 r. do dnia 31 października 2018r. napisać recenzję kursu zakupionego na strefakursow.pl. Recenzje należy dodawać logując się do swojego konta w serwisie strefakursow.pl i przechodząc do zakładki "Zaległe recenzje" w menu "Moje konto."
2. Wystawione recenzje mogą dotyczyć zarówno kursów zakupionych w czasie trwania konkursu (tj. od 15 października 2018r. do 31 października 2018r.), jak i przed jego rozpoczęciem, za wyjątkiem produktów wyłączonych z oferty i oznaczonych jako „Wycofany ze sprzedaży.”
3. Uczestnik może zrecenzować dowolną liczbę zakupionych kursów.
4. Do każdego kursu Uczestnik może wystawić tylko jedną recenzję.
5. Uczestnik nie może zrecenzować kursu, którego zamówienie nie zostało opłacone.
6. Przesłanie recenzji jest równoznaczne z oświadczeniem, że :
  1. a) Uczestnik konkursu jest wyłącznym autorem /autorką odpowiedzi i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do recenzji, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
  2. b) Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały poniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez uczestnika odpowiedzią, przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich.
  3. c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na użycie zwycięskiej pracy w celach marketingowych.
  4. d) Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie i upublicznienie swojego wizerunku na stronach i kanałach społecznościowych należących do Organizatora w przypadku zostania Laureatem Konkursu.
7. Dla zapewnienia zasad fair play, recenzje wystawione w czasie trwania Konkursu nie będą publikowane.
8. Na żądanie Uczestnika, recenzja może zostać opublikowana w czasie trwania Konkursu - będzie to równoznaczne z wyłączeniem recenzji z udziału w Konkursie.
9. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora Konkursu.
10. Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu sklepu sterfakursow.pl

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art § 3 pkt.1, wyłonionych zostanie 10 Laureatów Konkursu.
2. Każdy Laureat otrzyma jedną opaskę Xiaomi Mi Band 3 (czarny) o wartości 149 zł brutto.
3. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej: https://strefakursow.pl/wyniki_konkursu_miband3_recenzje_2018 dnia 16.11.2018 roku.
4. Ocena nadesłanych recenzji będzie odbywała się przez Jury powołane przez Organizatora konkursu. W skład Jury konkursu wchodzi 5 przedstawicieli Organizatora Konkursu.
5. Jury będzie oceniało kreatywność i rzetelność recenzji oraz stopień, w jakim mogą być one pomocne innym użytkownikom serwisu strefakursow.pl podczas dokonywania wyboru szkoleń i ich zakupu.
6. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową na adres przypisany do konta, z którego wystawiona została nagrodzona recenzja.
7. Nagroda przyznawana jest w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
8. Nagrody w postaci opasek Xiaomi Mi Band 3 zostaną wysłane drogą kurierską na adresy wskazane przez każdego z Laureatów Konkursu.
9. Nagroda może zostać wysłana tylko na adres na terenie Polski.
10. Jeżeli nie jest możliwym skontaktowanie się z Laureatem Konkursu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników (tj. Laureat nie odpowie w tym terminie na e-mail Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
11. Nagroda nieodebrana przez Laureata Konkursu przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu.
12. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do nagrody.
13. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
14. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione przez Organizatora jako wymaganego do wzięcia udziału w Konkursie.
15. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 6 Przechowywanie dokumentacji

1. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureata Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.
Tarnów, dnia 09.10.2018 r.

Odbierz 20% rabatu na pierwsze zamówienie

newsletter signup image
Nasz newsletter obserwuje już 102082 osób!
Dlaczego warto?
Będziesz regularnie otrzymywał atrakcyjne rabaty
Nie przegapisz żadnej z naszych promocji
Będziesz informowany o aktualnych konkursach
Nie wysyłamy spamu
E-mail jest niepoprawny.
Nie chcę otrzymać zniżki.
shield-error

Ups! Coś poszło nie tak :(

Google Recaptcha uznał, że jesteś botem i zablokował Twoją ostatnią akcję. Spróbuj ponownie. W razie problemów skontaktuj się z nami.

ZAMKNIJ I SPRÓBUJ PONOWNIE