REGULAMIN KONKURSU
"Zrecenzuj kurs i zdobądź iPhone 7"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. The Hero Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rogoyskiego 25/6, KRS 0000574088, NIP: 8733255817, zwany dalej "Organizatorem Konkursu" - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą " Zrecenzuj kurs i zdobądź iPhone 7" zwany dalej "Konkursem".
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu oraz warunki przekazywania informacji przewidzianych Regulaminem drogą elektroniczną.
 3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie strefakursow.pl
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest The Hero Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tarnowie, Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu.
 5. Zgodnie z Ustawą Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez informowania o nich uczestników konkursu.

§ 2 Uczestnicy

 1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki zawarte w § 3.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy The Hero Sp. z o. o. Sp. k., członkowie ich rodzin oraz partnerzy serwisu strefakursow.pl

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w § 2, zwane dalej "Uczestnikami Konkursu" muszą w terminie od dnia 14 października do 31 października 2016r. napisać recenzję kursu zakupionego na strefakursow.pl. Recenzje należy dodawać logując się do swojego konta w serwisie strefakursow.pl i przechodząc do zakładki "Zaległe recenzje" w menu "Moje konto."
 2. Wystawione recenzje mogą dotyczyć zarówno kursów zakupionych w czasie trwania konkursu (tj. od 14 października do 31 października), jak i przed jego rozpoczęciem, za wyjątkiem produktów wyłączonych z oferty i oznaczonych jako „Produkt niedostępny.”
 3. Uczestnik nie może zrecenzować kursu, którego zamówienie nie zostało opłacone.
 4. Przesłanie recenzji jest równoznaczne z oświadczeniem, że :
  a. Uczestnik konkursu jest wyłącznym autorem /autorką odpowiedzi i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do recenzji, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
  b. Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały poniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez uczestnika odpowiedzią, przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich.
  c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na użycie zwycięskiej pracy w celach marketingowych.
 5. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora Konkursu.
 6. Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu sklepu sterfakursow.pl

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art § 3 pkt.1, zostanie wyłoniony 1 Laureat Konkursu, który najlepiej wykonał zadanie konkursowe.
 2. Laureat Konkursu otrzyma Nagrodę w postaci smartfona Apple iPhone 7 32 GB (silver) o wartości 3 349 zł.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości Nagroda smartfona Apple iPhone 7 32 GB (silver) nie obejmuje kosztów instalacji.
 4. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej: strefakursow.pl/wyniki_konkursu_iphone_7_recenzje.html do dnia 30.11.2016 roku.
 5. Ocena nadesłanych recenzji będzie odbywała się przez Jury powołane przez Organizatora konkursu. W skład Jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 6. Jury będzie oceniało kreatywność i rzetelność recenzji oraz stopień w jakim mogą być one pomoce innym użytkownikom podczas dokonywania zakupów.
 7. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą e-maila, którego podał podczas składania zamówienia.
 8. Nagroda przyznawana jest w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 9. Nagroda smartfon Apple iPhone 7 32 GB (silver) zostanie wysłana drogą kurierską na wskazany przez Laureata Konkursu adres.
 10. Nagroda może zostać wysłana tylko na adres na terenie Polski.
 11. Jeżeli nie jest możliwym skontaktowanie się z Laureatem Konkursu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników (tj. Laureat nie odpowie w tym terminie na e-mail Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
 12. Nagroda nieodebrana przez Laureata Konkursu przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu.
 13. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do nagrody.
 14. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody tj. smartfona Apple iPhone 7 32 GB (silver).
 15. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 16. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione przez Organizatora jako wymaganego do wzięcia udziału w Konkursie.
 17. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 6 Przechowywanie dokumentacji

 1. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureata Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.

Tarnów, dnia 14.10.2016 r.