-50% NA WSZYSTKIE SZKOLENIA     |    DO KOŃCA
0 d 00 h 00 m 00 s
Pomoc i kontakt
Koszyk
Twój koszyk jest pusty. Wypełnij go wiedzą i zdobądź nowe umiejętności!
Nie wiesz od czego zacząć?
Zobacz nowości
Zaloguj się

Regulamin Kart Podarunkowych strefakursow.pl

Definicje

Wydawca - The Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000574088, NIP: 8733255817, REGON: 362462183;

Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej;

§ 1 Warunki ogólne

1. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karty Podarunkowe są formą bonu towarowego.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kart Podarunkowych oraz do przyjmowania ich do realizacji w sklepie internetowym www.strefakursów.pl. Przekazanie Użytkownikowi Karty Podarunkowej może być dokonane za pomocą przesyłki dostarczonej przez Wydawcę lub także w ramach prezentu otrzymanego od innego Użytkownika. Przekazanie Karty Podarunkowej może być dokonane za pomocą przesyłki mailowej dostarczonej przez Wydawcę lub także w ramach prezentu otrzymanego od innego Użytkownika.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu lub płatności online.

4. Użytkownicy mogą nabyć Karty Podarunkowe o wartości: 100PLN, 150PLN, 200PLN odpowiadające wartości nominalnej Karty.

5. Na specjalne życienie Nabywcy (zgłoszone drogą mailową) Wydawca może przygotować inny nominał Kardy Podarunkowej pod warunkiem, że nominał ten będzie wielokrotnością kwoty 50zł

6. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innych Kart Podarunkowych oraz nie można zakupić Kart Podarunkowych przy użyciu innych kuponów rabatowych.

7. Karty Podarunkowe mogą być użyte wyłącznie w sklepie internetowym www.strefakursów.pl.

8. Karty Podarunkowe nie mogą być łączone z kuponami rabatowymi.

9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

10. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu produktów lub usług za pośrednictwem strony internetowej www.strefakursów.pl.

11. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

12. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez rok od jej wydania Nabywcy.

§ 2 Zasady korzystania

1. Aby zapłacić za zakupy w sklepie internetowym www.strefakursów.pl Kartą Podarunkową wystarczy wpisać w koszyku w polu „Kupon rabatowy” kod znajdujący się na Karcie Podarunkowej.

2. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych nie może zostać wykorzystana w okresie ważności Karty Podarunkowej i nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej. Użytkownik zobowiązany jest wówczas do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów za pomocą innych dostępnych metod płatności.

4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Podarunkową jednokrotnie, zgodnie z limitem określonym w nominale przypisanym do Karty Podarunkowej lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

  1. a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. b) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.

§ 3 Aktywacja

1. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje tylko i wyłącznie na stronie www.strefakursów.pl z momentem jej zakupu przez Nabywcę.

2. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

3. Jeżeli Użytkownik, w ramach przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy zakupu, zwróci nabyte produkty Wydawca przekaże według wyboru Użytkownika:

  1. a) równowartość kwoty nabytych produktów na rachunek bankowy Użytkownika,
  2. b) nową Kartę Podarunkową o nominale odpowiadającym cenie nabytych produktów.

§ 4 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych mogą być składane na piśmie, listownie na adres Wydawcy lub drogą elektroniczną na adres biuro@strefakursow.pl z dopiskiem „Reklamacja Karty Podarunkowej”.

3. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej:

  1. a) Kart Podarunkowych lub
  2. b) produktów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej,

Wydawca według wyboru Użytkownika:

  1. a) przekaże na rachunek bankowy Użytkownika równowartość kwoty stanowiącej odpowiednio wartość nominalną reklamowanej Karty Podarunkowej lub kwoty zakupu reklamowanych produktów, lub
  2. b) przekaże Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o nominale odpowiadającym nominałowi zareklamowanej Karty Podarunkowej lub cenie zareklamowanych.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej http://strefakursow.pl.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu, Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.strefakursów.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie www.strefakursów.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego na stronie internetowej: www.strefakursow.pl/regulamin_zakupow.html.

4. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu, dostępnym na stronie internetowej www.strefakursow.pl/regulamin_zakupow.html, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Wydawca zbiera i przetwarza dane osobowe Nabywców Kart Podarunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu.

6. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Powyższe dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przesłania Karty podarunkowej na zlecenie Nabywcy, a także w celach archiwizacji wykonania powyższego zlecenia.

7. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. V.6. Regulaminu są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją tych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

8. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

9. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt. 2 powyżej, niniejszego Regulaminu.

Odbierz 20% rabatu na pierwsze zamówienie

newsletter signup image
Nasz newsletter obserwuje już 101361 osób!
Dlaczego warto?
Będziesz regularnie otrzymywał atrakcyjne rabaty
Nie przegapisz żadnej z naszych promocji
Będziesz informowany o aktualnych konkursach
Nie wysyłamy spamu
E-mail jest niepoprawny.
Nie chcę otrzymać zniżki.
shield-error

Ups! Coś poszło nie tak :(

Google Recaptcha uznał, że jesteś botem i zablokował Twoją ostatnią akcję. Spróbuj ponownie. W razie problemów skontaktuj się z nami.

ZAMKNIJ I SPRÓBUJ PONOWNIE